Pengajian Pascasiswazah

Timbalan Dekan
Prof. Madya Dr. Saw Kim Guan
Tel : 04-6533265 / 6344
e-mel : kgsaw@usm.my

Setiausaha
Puan Wan Natasya Ateeqah binti  Wan Ismail
Tel : 04-6533265
e-mel : natasya@usm.my

Penolong Pendaftar
Puan Hajar Zituakmar Mohd. Fauzi
Tel : 04-6532302
e-mel : zituakmar@usm.my

Pengenalan & Syarat Kemasukan
Ijazah Sarjana Sastera (M.A.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Ijazah Sarjana Sains Sosial (M.Soc.Sc.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Ijazah Sarjana Sains (M.Sc.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Tempoh Pencalonan & Yuran

Pautan ke Institut Pengajian Siswazah